แบบรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น  จังหวัดหนองคาย

 

ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น    ปลาอบรมควัน

เจ้าของภูมิปัญญา   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกป่าฝางพัฒนา

                ที่อยู่บ้านเลขที่   126            หมู่ที่  3   ตำบลปะโค   อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ

                ประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านโคกป่าฝางประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงไก่บนบ่อปลา  ซึ่งปลาที่เลี้ยงก็มีหลายชนิด  เช่น  ปลานวลจัน  ปลาเล่งฮื้อ  ปลาที่เลี้ยงจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ  แต่ซื้อในราคาต่ำแม่บ้านจึงได้คิดรวมกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาขึ้น  เมื่อปี พ.ศ. 2542  และได้จดทะเบียนใน พ.ศ. 2545  และได้ส่งสินค้าเข้าคัดสรรระดับจังหวัด  และระดับภาคได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับ 3 ดาว ในปี พ.ศ. 2546 และได้ 4  ดาว ระดับประเทศในปี พ.ศ. 2547 และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์-อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพัน 2548  ทางกลุ่มได้พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง       

 

 
                ประเภทภูมิปัญญา   แปรรูปผลิตภัณฑ์

การใช้ประโยชน์

                1. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

                2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

                3. เพื่อส่งเสริมการแปรรูปอาหารจากเนื้อปลา  อันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

                4. เพื่อให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทำงานเป็นหมู่คณะ  รวมทั้งเป็นการ

                    ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

                5. เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

                6. เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์และเครื่องมือ

                1. เขียง                                   2. ชั้นเหล็กที่ตากปลา

                3. มีด                                      4. ตู้อบ                                   5. กรรไกร                             6. กะละมัง

                7. ตะแกรง                            8. กระจาด                             9. ตราชั่ง(มิลลิกรัม)

                10. เตา , ถ่าน                        11. เครื่องผนึก

                12. ถาดรอง                           13. ฉลาก

                14. ที่ขอดเกร็ดปลา

 

 
 

 

 

 

 


 
               

กระบวนการผลิต

1.       นำปลาจีน/เกร็ดเงิน/นวลจันทร์ มาขอดเกร็ด ชำแหละเอาหัว เครื่องใน กระดูกและก้างออก

2.       ล้างให้สะอาด

3.       ใช้กรรไกรหนีบเป็นริ้วเล็กพอประมาณ

4.       นำปลาที่หนีบเสร็จแล้วแช่น้ำแข็งไว้ 1 คืน

5.       นำปลาออกจากลังน้ำแข็งมาล้างด้วยน้ำสะอาด ประมาณ 5-6 น้ำ

6.       นำปลาที่ล้างเสร็จมาคลุกกับเครื่องปรุงรส

       (เกลือ,น้ำปลา,ซอสปรุงรส, น้ำตาล,พริกไทย,

       กระเทียม

7.       นำปลาที่ปรุงเสร็จมาตากประมาณ  3-4 แดด

8.       นำปลาที่ตากได้มาย่างไฟถ่ายอ่อนๆ  หรือเข้าเตาอบ

9.       นำปลาที่ย่างเสร็จมาใส่บรรจุภัณฑ์และนำไปจำหน่าย

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา

                จะมีการพัฒนารสชาติของผลิตภัณฑ์ให้มีหลายรสชาติมากขึ้น  เช่น  ปลาอบรมควันสามรส  ปลายอ   ไส้กรอกปลา มีการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น