วันที่ 18 ธันวาคม 2555
นายอภัย เคนาอุประ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุดารัตน์ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ออกตรวจพื้นที่ขอปลูกปาล์มน้ำมัน/เยี่ยมเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง
ณ แปลงปลูก หมู่ 3 บ้านเดื่อ หมู่ 8 บ้านโพนงาม
ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วันที่ 18 ธันวาคม 2555
นายวิทูล ศรีบุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์บริการฯ ตำบลสีกาย
และติดตามการปลูกทานตะวัน/มะเขือเทศในเขตตำบลสีกาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 7 ธันวาคม 2555
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย จ่ายใบรับรอง
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2555/56

โดย นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 6 ธันวาคม 2555
นางสาวณัฐนันท์ ศรีนพรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จ่ายใบรับรอง โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี2555/56
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
นางสุดารัตน์ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมคณะกรรมการประชาคม /ตรวจสอบพื้นที่เสียหาย
เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) ปี 2555

ณ หมู่ 9 บ้านนาคลอง และหมู่ 7 บ้านเบิดน้อย ตำบลวัดธาตุ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555
นางกนกทิพย์ ปรีพูล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ตรวจสอบพื้นการการเกษตรเสียหายจากภัยแล้ง
ณ หมู่ 6 บ้านเหล่า และ หมู่ 7 บ้านฝ้าย ตำบลหาดคำ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
พร้อมนักวิชาการระดับจังหวัดและอำเภอเมืองหนองคาย
เยี่ยมแปลงปลูกผักสวนผสมในโรงเรือนพลาสติก
นางสมภาร พันหนอง บ้านเมืองหมีน้อย

ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
12 พฤศจิกายน 2555
นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวลูกผสม กขผ.1
ณ บ้านพร้าวเหนือ หมู่ 3 ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โดยมี นายสุทธิชัย ยุทธเกษมสันต์ เกษตรจังหวัดหนองคาย
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานให้การต้อนรับ
วันที่ 26 ตุลาคม 2555
นายสุทธิชัย ยุทธเกษมสันต์ เกษตรจังหวัดหนองคาย
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
พร้อมนักวิชาการ และผู้นำท้องถิ่น ประชุมเตรียมความพร้อม
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวลูกผสม(กขผ.1)

ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวลูกผสม กขผ.1 บ้านพร้าวเหนือ
ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 25 ตุลาคม 2555
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลเมืองหมี
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
นางกนกทิพย์ ปรีพูล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
จัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่า
หมู่ 6 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
นางพัชรา พิลาฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าส่วนราชการตำบลกวนวัน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกวนวัน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
วันที่ 18 ตุลาคม 2555
นางกนกทิพย์ ปรีพูล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางนิภาภรณ์ อรรคราช เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
ร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 2 และ หมู่ 3
ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 11 ตุลาคม 2555
นางสุดารัตน์ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ประชุมสรุปโครงการ ทพศ. ปี 2555/56 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ
และเยี่ยมแปลงยางพาราของ
นายถัน ตันนารัตน์ เกษตรกร หมู่ 1 ตำบลวัดธาตุ

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
ออกตรวจสภาพพื้นที่การทำนาของเกษตรกร
ณ แปลงนาโยนบ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลค่ายบกหวาน
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555
วันที่ 9 ตุลาคม 2555
ทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
นำโดย นายธงชัย สอดแสวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ออกติดตาม/ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลวัดธาตุ
ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลวัดธาตุ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
นักวิชาการและเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพร้าวใต้ และกลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านหินโงม
ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 4 ตุลาคม 2555
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
เยี่ยมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
ณ ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 4 ตุลาคม 2555
นายสุทธิชัย ยุทธเกษมสันต์ เกษตรจังหวัดหนองคาย
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย และสำนักงานเกษตรเศรษฐกิจอุดรธานี

ติดตามโครงการประกวดผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56
ณ แปลงประกวดผลผลิตข้าว นายกัณหา พาพิมพ์
ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 3 ตุลาคม 2555
วันที่ 24,25,28 กันยายน 2555
คณะทำงานฯ สุ่มตรวจพื้นที่แปลงนาเกษตรกร 10% โดยใช้เครื่อง GPS
โครงการ ทพศ. ปี 2555/56
ณ หมู่ 1-14 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
นายวรรณลภย์ ทองบุดดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ระดับตำบล และจับสลากรายชื่อเกษตรกร
โครงการ ทพศ. ปี 2555/56
ณ อบต. ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 25 กันยายน 2555
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
พร้อมคณะทำงานฯ ตรวจสอบพื้นที่แปลงนาเกษตรกร 10%
โดยใช้ เครื่องตรวจ GPS โครงการ ทพศ. ปี 2555/56
ณ ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 28 กันยายน 2555
นายบุรินทร์ ศรีสุภาพ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
พร้อมคณะทำงาน ตรวจสอบพื้นที่ตามโครงการ ทพศ. ปี 2555/56
ณ พื้นที่ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
จำนวนเกษตรกรที่ออกตรวจ 18 ราย
วันที่ 25 กันยายน 2555
นางพัชรา พิลาฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ติดตามแปลงประกวดผลผลิตข้าว พันธุ์ กขผ.1
ณ แปลงนายกัณหา พาพิมพ์ หมู่ 3 ตำบลกวนวัน
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
นางพัชรา พิลาฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ตามโครงการ ทพศ. ปี 2555/56
ณ พื้นที่ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
จำนวนเกษตรกรที่ออกตรวจ 25 ราย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
นางพัชรา พิลาฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประชุมคณะทำงานตรวนสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56
ณ ศูนย์บริการฯ หมู่ 3 และติดตามแปลงประกวดผลผลิตข้าว ปี 2555/56
นายกัณหา พาพิมพ์ เจ้าของแปลง หมู่ 3 ตำบลกวนวัน
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันที่ 21 กันยายน 2555
นายฉลาด นันทโพธิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
ร่วมกับ นางสัมฤทธิ์ หมวดไธสง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
พร้อมเจ้าหน้าที่ออกติดตาม/แนะนำการบันทึกข้อมูล GAP แบบกลุ่ม
แก่กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษ บ้านหมากก่อง

หมู่ 1 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 21 กันยายน 2555
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
ติดตามการประชาคม โครงการ ทพศ.ปี 2555/56
ณ หมู่ 4,10,12 ตำบลบ้านเดื่อ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 19 กันยายน 2555
นางพัชรา พิลาฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56
ณ ศูนย์บริการฯ หมู่ 6 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วันที่ 19 กันยายน 2555
นางพัชรา พิลาฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประชาคมโครงการ ทพศ. ปี 2555/56
ณ ศาลาวัด หมู่ 2,4,5 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2555
นางพัชรา พิลาฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิทูล ศรีบุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ออกตรวจแปลงปลูกข้าวเกษตรกร
โครงการ ทพศ.ปี 2555/56 โดยใช้เครื่องตรวจ GPS

ณ แปลงนาข้าวเกษตรกร หมู่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลกวนวัน
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555
นางนิภาภรณ์ อรรคราช เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
พร้อมทีมงาน
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหารวังยางเหนือ

หมู่ 11 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 14 กันยายน 2555
นักวิชาการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
ออกติดตาม/ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เกิดโรคไหม้ /เพลี้ยแป้งระบาดในนาข้าว
ณ หมู่ 4 และหมู่ 11 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 14 กันยายน 2555
นางสุดารัตน์ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมทีมงาน
ออกตรวจแปลงปลูกข้าวเกษตรกร
โครงการ ทพศ ปี 2555/56 โดยใช้เครื่องตรวจ GPS

ณ แปลงนาข้าวเกษตรกร หมู่ 1-14 ตำบลวัดธาตุ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2555
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
เยี่ยมแปลง โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2555
ณ บ้านหมากก่อง หมู่ 1 ตำบลบ้านเดื่อ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 255
5
นางสุดารัตน์ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 1 บ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ
เยี่ยมแปลงนาเกษตรกร
นางทองหยาด ผาธินันท์ และนายกมล แก้วลา

หมู่ 9 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555
นางสุดารัตน์ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ประชาคม โครงการขั้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 2555/56
ณ หมู่ 6,7,4,11,2,8,9,14 ตำบลวัดธาตุ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555
นายสุทธิชัย ยุทธเกษมสันต์ เกษตรจังหวัดหนองคาย
นายอภิชาติ จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองหนองคาย
ติดตามการประชาคม โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจปี 55/56
ณ ศาลาวัดวังยางใต้ หมู่ 4 ตำบลวัดธาตุ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555